amazingvietnam.vn Amazing Vietnam

amazingvietnam.vn
Title: Amazing Vietnam
Keywords:
Description: N?i t?p h?p phong phú th?ng tin v? du l?ch và v?n hóa Vi?t Nam.
amazingvietnam.vn is ranked 10383107 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $10,569. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. amazingvietnam.vn has 43% seo score.

amazingvietnam.vn Information

Website / Domain: amazingvietnam.vn
Website IP Address: 74.125.202.214
Domain DNS Server: ns2.dotvndns.vn,ns1.dotvndns.vn

amazingvietnam.vn Rank

Alexa Rank: 10383107
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

amazingvietnam.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,569
Daily Revenue: $28
Monthly Revenue $868
Yearly Revenue: $10,569
Daily Unique Visitors 2,664
Monthly Unique Visitors: 79,920
Yearly Unique Visitors: 972,360

amazingvietnam.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 19 Aug 2016 04:29:38 GMT
Server GSE

amazingvietnam.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage

amazingvietnam.vn Traffic Sources Chart

amazingvietnam.vn Similar Website

Domain Site Title

amazingvietnam.vn Alexa Rank History Chart

amazingvietnam.vn aleax

amazingvietnam.vn Html To Plain Text

Amazing Vietnam Amazing Vietnam N?i trao ??i, chuy?n trò v? v?n hóa và du l?ch Vi?t Nam. Nh?n ?m th?c C?m nh?n Con ng??i - S? ki?n Du ky - Suy ng?m ??a ly - ??a danh ?i?m ??n L?ch s? - Giai tho?i Th? gi?n V?n hóa 19 thg 8, 2016 T??ng B? ?? ??t Ma b?ng g? nu nghi?n l?n nh?t Vi?t Nam B?c t??ng B? ?? ??t Ma ? chùa Lam S?n (x? Qu?nh Yên, huy?n Qu?nh L?u) cao 3,8m, r?ng h?n 2m, n?ng kho?ng 3,5 t?n ???c xác l?p k? l?c là b?c t??ng t?c t? g? nu nghi?n l?n nh?t Vi?t Nam, ??n th?i ?i?m hi?n t?i. Tr? trì chùa Lam S?n - ??i ??c Thích Qu?ng V?n cho bi?t, b?c t??ng B? ?? ??t Ma này là do ?ng Hoàng V?n Long (x? Qu?nh Yên) t?ng chùa vào cu?i tháng 11 n?m 2015. T??ng ???c ch? tác t? g? nu nghi?n nguyên kh?i mang t? Lào v? và thuê ngh? nhan ? huy?n ??ng Anh (Hà N?i) ch? tác trong vòng 6 tháng. Xem ti?p ? vào lúc 08:30 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: Báo Ngh? An, Con ng??i - S? ki?n, Ngh? An, Trung b?, t??ng 17 thg 8, 2016 Ngày Vu Lan, ghé ch? ?? chay ch? 15.000 ??ng ? Sài Gòn Hàng ch?c hàng quán v?i hàng tr?m món ?n chay ngon mi?ng ch? có giá t? 10.000 ??n 15.000 ??ng m?i ph?n. N?m t?i con h?m 702 H?ng Bàng (qu?n 11) c?nh nhi?u chùa l?n, kho?ng h?n 30 n?m tr??c, n?i ?ay ban ??u ch? có xe h? tíu chay c?a ch? Huy?n, nh?ng nay ?? tr? thành khu ?m th?c chay quen thu?c c?a ng??i Sài Gòn. Xem ti?p ? vào lúc 16:21 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: ?m th?c, ch?, ??ng Nam b?, Ng?isao.net, TP. HCM, V?n hóa Ma Thiên L?nh- ?i?m ??n hoang s? Thung l?ng Ma Thiên L?nh kh?ng ph?i là cái tên quá xa l? v?i nhi?u ng??i. Tuy nhiên ?i?m ??n này g?n ?ay càng tr? nên n?i ti?ng sau khi nh?ng b?c ?nh ??p nh? trong tiên c?nh ???c nhi?u du khách c?p nh?t trên trang cá nhan. Xem ti?p ? vào lúc 16:03 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: ?i?m ??n, ??ng Nam b?, Emdep.vn, Tay Ninh ??c ?áo t?c cúng c?a ng??i M?ng Ngh? An Trên các b?n làng ng??i M?ng ? mi?n Tay x? Ngh? hi?n v?n còn l?u gi? ???c nhi?u nét v?n hóa mang ??m b?n s?c dan t?c. Ngoài l? cúng trong dòng h?, cúng vía, cúng ?m ?au… ng??i M?ng còn có t?c cúng chung cho c? gia ?ình nh?m c?u mong m?i s? bình an, mùa màng t??i t?t. Trên các b?n làng ng??i M?ng hi?n nay v?n còn gi? ???c nhi?u nét v?n hóa ??c s?c. T?c cúng trong gia ?ình ng??i M?ng di?n ra kh?ng theo 1 th?i gian nh?t ??nh nào mà khi gia ch? th?y có s? b?t ?n trong gia ?ình thì m?i th?y mo v? làm l? cúng. Xem ti?p ? vào lúc 15:51 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: Báo Ngh? An, Ngh? An, T?p quán, Trung b?, V?n hóa B?n Thái c? ? mi?n Tay x? Ngh? B?n Quàng, x? Chau Phong, Qu? Chau (Ngh? An) là b?n Thái c? còn nhi?u nét hoang s? v?i ??c tr?ng là nh?ng n?p nhà sàn, ché r??u c?n, nh?ng ?i?u hát xu?i, hát l?m, ?i?u kh?c lu?ng r?n ràng... B?n Quàng là n?i sinh s?ng c?a 51 h? dan v?i 423 kh?u, n?m tách bi?t v?i trung tam x? b?i khe N?m Cam. Xem ti?p ? vào lúc 15:43 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: Báo Ngh? An, Ngh? An, ng??i Thái, T?p quán, Trung b?, V?n hóa Ch? chi?u “am ph?” (Ch? chi?u ??nh Yên) Trong s? các ch? ? vùng ??t ph??ng Nam, duy ch? có khu ch? ??c ?áo ?? t?n t?i và phát tri?n t? h?n m?t th? k? nay - ?ó là ch? chi?u ??nh Yên, huy?n L?p Vò, t?nh ??ng Tháp! Nét ??c ?áo c?a ch? chi?u ??nh Yên là ???c nhóm h?p vào lúc n?a khuya cho ??n 2 - 3 gi? sáng là tan t?m cho nên ng??i ta ??t tên cho ch? chi?u này là “ch? ma”, “ch? am ph?”... ??c ?áo h?n n?a là: ch? kh?ng có qu?y - s?p kinh doanh c? ??nh, nh?ng ng??i mua - k? bán r?t nh?n nh?p. Ng??i mua chi?u th??ng tìm m?t n?i c? ??nh ng?i ch?; còn ng??i bán thì vác nh?ng s?n ph?m chi?u trên vai ?i t?i - lui rao hàng, nói giá... Sau khi ch?n ???c hàng - ng? giá xong, ng??i mua thanh toán ti?n, ng??i bán giao hàng... Sau h?n 2 gi? di?n ra c?nh mua bán t?t b?t, các th??ng lái mua ?? s? chi?u ??a xu?ng ghe - tàu ch? ?i tiêu th? kh?p n?i; còn ng??i bán ???c hàng nh?n ti?n tr? v? nhà ng?i bên khung d?t ti?p t?c c?ng vi?c ?? ??n ?êm khuya h?m sau l?i ?em chi?u ra ch? chào hàng, rao bán. T?i làng chi?u ??nh Yên, dan gian còn truy?n t?ng cau ca dao: “??nh Yên có v?a chi?u to/ L?y ch?ng x? ??nh kh?i lo chi?u n?m”. Theo nh?ng c? cao niên ? ?ay k?: ... S? d? h?i tr??c, ch? chi?u nhóm h?p n?a ?êm c?t là ?? tr?n n?p thu? cho ch? ch?. Xem ti?p ? vào lúc 15:31 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: ch?, ??ng Tháp, S?c kh?e ??i s?ng, Tay Nam b?, V?n hóa Nét Hu? ? ch? Qu?ng Biên Kh?ng ?n ào náo nhi?t nh? nh?ng cái ch? khác, ch? Qu?ng Biên ???c ng??i ta g?i m?t cách than m?t là ch? Hu?. Tr??c khi, khu ch? Hu? này ch? nh? nh? m?t cái ch? cóc m?c d?c qu?c l? 1A, nh?ng ?ó l?i là n?i mà khi b??c vào, b?n có c?m giác nh? ?ang ??ng ? m?t góc ch? B?n Ng? hay ch? An C?u, b?i l? c? ng??i bán l?n ng??i mua ??u nói gi?ng Hu?. Ch? Qu?ng Biên n?m ? x? Qu?ng Biên, huy?n Th?ng Nh?t, t?nh ??ng Nai là m?t huy?n có r?t ??ng ng??i Hu? sinh s?ng. Vào nh?ng n?m 80, th?c hi?n ch? tr??ng chính sách c?a Nhà n??c, ng??i Hu? ?i kinh t? m?i, vào ?ay h? l?p nên nh?ng làng m?i và nhanh chóng hoà v?i nh?p s?ng c?ng nghi?p c?a ??ng Nai. Nh?ng n?m sau này, th?y ??t lành làm ?n ???c nên làn sóng di dan t? do vào ??ng Nai c?ng khá ??ng. Ng??i Hu? v?n c?n cù và ch?u khó nên nhi?u ng??i ?? thành ??t n?i ??t khách quê ng??i, ??c bi?t v?n xu?t than t? mi?n ??t hi?u h?c, nên ?a ph?n các gia ?ình ??u t?o ?i?u ki?n h?c hành cho con em mình. Nh?ng ng??i Hu? vào ??ng Nai dù là tr??c ?ay hay sau này v?n lu?n gi? ???c n?p ?n, n?p ngh? c?a ng??i ch?n Th?n kinh - ?i?u này d? nh?n th?y khi b??c chan vào ch? n?i ghi ??m d?u ?n v?n hoá c?ng nh? ??i s?ng sinh ho?t c?a m?i vùng. Xem ti?p ? vào lúc 10:46 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: ch?, chudu24, ??ng Nai, ??ng Nam b?, V?n hóa 15 thg 8, 2016 Mê m?n m?t H?c L? trong xanh trên bán ??o S?n Trà Bán ??o S?n Trà (TP.?à N?ng) nh? m?t ki?u n? ??y quy?n r? và bí ?n mà k? c? nh?ng ng??i ??a ph??ng sinh s?ng lau n?m c?ng ch?a dám t? tin r?ng mình ?? khám phá h?t. Núi non hùng v?, bi?n xanh cát tr?ng nh? mê ho?c b?t c? ai ngay t? l?n ??u g?p g?. B?i R?ng, B?i B?c, B?i ?a...là nh?ng cái tên quen thu?c nh?t g?n li?n v?i S?n Trà. Nh?ng ? m?t ??a th? tuy?t v?i và còn mang nhi?u nét hoang s? nh?t thì ph?i k? ??n H?c L?. Xem ti?p ? vào lúc 16:09 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: bi?n, ?à N?ng, ?i?m ??n, Thanh niên, Trung b? Ng?i chùa làng ? Th?a Thiên Hu? ???c x?p h?ng di tích l?ch s?, v?n hóa qu?c gia Chúa Tiên – Nguy?n Hoàng ???c vua Lê c? vào tr?n th? ??t Thu?n – Qu?ng (1558 - 1613), ?? m? ??u b??c ngo?t m?i trong l?ch s? Vi?t Nam. Ngoài than thích, t??ng s? thu?c quy?n quy?t tam theo phù tá Chúa Nguy?n, còn r?t ??ng dan chúng ? Thanh, Ngh? c?ng b? quê h??ng vào ph??ng nam l?p nghi?p. Làng Rèn Hoa Lang thu?c ph? Tri?u Phong x? Thu?n Hóa hình thành trong l?n di dan quan tr?ng này. Sau khi ?n ??nh cu?c s?ng trên quê h??ng m?i, các v? khai canh h?p nhau làm ng?i chùa tranh th? Ph?t t?i C?n B? (m?t gò ??t cao, cay c?i r?m r?p n?m ven ??ng ru?ng làng) ph?c v? cho tín ng??ng tam linh. Kho?ng ??u th? k? 18, chùa ???c di d?i v? khu ??t ??u làng cho h?p phong th?y, thu?n ti?n sinh ho?t, cúng t? nh? c?ng ??c c?a hai ?ng D??ng Ph??c Pháp, D??ng Ph??c D? và bà Hoàng Th? Phi?u (th? gi?i Uu-bà-di, pháp danh Nh? Giác, ??o hi?u Huy?n Chan) phát tam ti?n cúng t??ng Ph?t, t? khí xin vào ? chùa tu ni?m tr?n ??i (Tháp m? c?a Bà hi?n t?n t?i ? C?n B?). Xem ti?p ? vào lúc 15:57 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: chùa, ?i?m ??n, Giáo h?i Ph?t giáo VN, Th?a Thiên - Hu?, Trung b? Chùa Gám và s? phát tri?n Ph?t giáo x? Ngh? Cách Tp.Vinh 45 km v? phía B?c, t? Qu?c l? 1A ng??c theo t?nh l? 538 v? phía Tay 7 km, huy?n Yên Thành có di?n tích h?n 54,2 ngàn ha, 39 x?, th? tr?n, g?n 28 v?n dan, n?m ? v? trí trung tam c?a vùng ??ng B?c t?nh Ngh? An. ??n chùa – Gám trong tam th?c ng??i dan quê lúa Trong ti?m th?c c?a ng??i Yên Thành, Nho giáo, L?o giáo, Ph?t giáo hoà quy?n, ?n sau vào máu th?t ch?ng minh ?? ??m ??c c?a các di tích l?ch s? - v?n hoá, theo th?ng kê hi?n nay trên ??a bàn huy?n có 520 di tích danh th?ng, trong ?ó có trên 200 di tích danh th?ng ?? ???c l?p danh m?c qu?n ly, v?i 21 di tích x?p h?ng c?p qu?c gia và 36 di tích x?p h?ng c?p t?nh... Trong chu?i nh?ng di tích ?ó, chùa Chí Linh (??n – chùa Gám) hè này ???c Ban HDPT t?nh Ngh? An ch?n chùa Chí Linh là ??a ?i?m t? ch?c khóa tu “??m m?m hoa sen”. Chùa Gám, tên ch? là Chí Linh t?, ngh?a là chùa Chí Linh, m?t ng?i c? t? r?t ??i linh thiêng trên m?nh ??t Yên x? Ngh? này. Chùa hình thành ? giai ?o?n nào, xay d?ng ra sao, quy m? nh? th? nào, hi?n ch?a có m?t ngu?n s? li?u ghi r?. Ch? bi?t, trong l?ch s? ??a chí Ngh? An nói chung, Yên Thành nói riêng, th?i ??i phong ki?n nào c?ng có nh?c ??n tên chùa. Xem ti?p ? vào lúc 15:50 0 nh?n xét G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: chùa, ?i?m ??n, Giáo h?i Ph?t giáo VN, Ngh? An, Trung b? Bài ??ng c? h?n Trang ch? ??ng ky: Bài ??ng (Atom) Xem theo vùng mi?n B?c b? (1209) ??ng Nam b? (703) Tay Nam b? (783) Tay nguyên (344) Trung b? (1236) Vi?t Nam (113) Xem theo t?nh thành An Giang (133) Bà R?a - V?ng Tàu (83) B?c Liêu (38) B?c Giang (38) B?c K?n (12) B?c Ninh (33) B?n Tre (41) Bình D??ng (38) Bình ??nh (150) Bình Ph??c (13) Bình Thu?n (121) Cà Mau (34) Cao B?ng (32) C?n Th? (69) ?à N?ng (79) ??c N?ng (21) ?i?n Biên (21) ??ng Nai (251) ??ng Tháp (77) Gia Lai (46) Hà Giang (82) Hà Nam (22) Hà N?i (266) Hà T?nh (19) H?i D??ng (21) H?i Phòng (47) H?u giang (13) Hòa Bình (51) H?ng Yên (25) Khánh Hòa (142) Kiên Giang (91) Kontum (67) Lai Chau (31) L?ng S?n (31) Lào Cai (80) Lam ??ng (168) Long An (21) Nam ??nh (46) Ngh? An (100) Ninh Bình (45) Ninh Thu?n (73) Phú Th? (25) Phú Yên (68) Qu?ng Bình (55) Qu?ng Nam (166) Qu?ng Ng?i (104) Qu?ng Ninh (75) Qu?ng Tr? (40) Sóc Tr?ng (56) S?n La (58) Tay Ninh (27) Thái Bình (22) Thái Nguyên (14) Thanh Hóa (63) Th?a Thiên - Hu? (161) Ti?n Giang (77) TP. HCM (303) Trà Vinh (64) Tuyên Quang (16) V?nh Long (38) V?nh Phúc (21) Yên Bái (41) Thiên nhiên bi?n (187) ??o (79) ?èo (17) hang ??ng (60) núi l?a (7) r?ng (59) s?ng (46) su?i (44) thác (62) Hoa qu? cay trái (164) hoa (89) Dan t??c ch?mpa (16) Khmer (18) ng??i Bana (5) ng??i Brau (1) ng??i Cao Lan (1) ng??i Ch?m (12) ng??i C?ng (1) ng??i Dao (10) ng??i ê ?ê (3) ng??i H'Re (1) ng??i Hà Nhì (5) ng??i Hoa (17) ng??i Jarai (5) ng??i K'Dong (1) ng??i K'ho (3) ng??i Kh? Mú (4) ng??i Khùa (1) ng??i K? Tu (8) ng??i La H? (3) ng??i Lào (1) ng??i L? (1) ng??i M'N?ng (1) ng??i M? (3) ng??i M?ng (19) ng??i M??ng (6) ng??i Pa C? (3) ng??i Pà Th?n (1) ng??i Raglai (3) ng??i R?c (1) ng??i S'tiêng (2) ng??i Sán Dìu (1) ng??i Tày (10) ng??i Thái (20) ng??i Van Ki?u (1) ng??i Xê ??ng (1) V?n hóa - v?n ngh? ?m nh?c (43) ca dao (2) ?iêu kh?c (7) ki?n trúc (6) ki?n trúc c? (52) t??ng (18) v?n h?c (4) V? thu?t (5) T?p quán - N?p s?ng ch? (105) h?i quán (5) Làng ngh? (198) Ki?n trúc tín ng??ng chùa (308) ??n th? (71) ?ình (27) Mi?u (24) M? (47) Nhà th? (86) thánh ???ng (9) tháp (19) Ki?n trúc khác c?u (21) c?ng viên (10) Nhà c? (52) nhà hát (1) T?n giáo ?n ?? giáo (9) B?u s?n k? h??ng (1) C?ng giáo (10) ??o M?u (5) Hòa H?o (1) H?i giáo (8) óc eo (3) ph?t giáo (17) Th?c ?n - th?c u?ng bánh (139) cà phê (7) r??u (19) Trà (9) Hàng quán nhà hàng (6) quán cà phê (31) resort (18) Ch? ?? khác B?o tàng (49) Di s?n thiên nhiên (3) Di s?n v?n hóa (13) du l?ch sinh thái (21) ?? c? (34) Th?i s? (24) Truy?n thuy?t (5) T?ng s? l??t xem trang Th?ng kê Ngu?n bài ??ng * Ph?m Hoài Nhan (522) aFamily (4) An ninh Th? gi?i (28) An ninh Th? ?? (3) Báo An Giang (4) Báo ?nh VN (379) Báo ?p B?c (3) Báo Bà R?a - V?ng Tàu (1) Báo B?c Giang (1) Báo Bình ??nh (9) Báo Bình Thu?n (40) Báo Cà Mau (2) Báo C?n Th? (6) Báo Du L?ch (2) Báo ?à N?ng (1) Báo ??k L?k (3) Báo ??ng Nai (9) Báo ??ng Tháp (3) Báo Gia Lai (2) Báo H?i D??ng (2) Báo H?u Giang (2) Báo Khánh Hòa (5) Báo Lai Chau (1) Báo Lào Cai (4) Báo Lam ??ng (12) Báo Ngh? An (65) Báo Ninh Thu?n (3) Báo Phú Yên (3) Báo Qu?ng Bình (4) Báo Qu?ng Nam (8) Báo Qu?ng Ng?i (26) Báo Qu?ng Ninh (5) Báo Tay Ninh (4) Báo Thái Nguyên (2) Báo Thanh Hóa (1) Báo Th?a Thiên - Hu? (11) Báo Tuyên Quang (1) Báo V?nh Long (7) Báo Yên Bái (3) BBC Vietnamese (2) Blog (41) B?u ?i?n VN (1) C?ng TT-?T B?c K?n (1) C?ng TT-?T Kontum (15) C?ng TT-?T Sóc Tr?ng (1) Dan trí (19) Doanh nhan SG (207) Du l?ch ?à N?ng (2) ??i ?oàn K?t (2) ??t Vi?t (2) ?i?m h?n Vi?t (1) Eva (26) Gia ?ình & Cu?c s?ng (1) Giác ng? (4) Giadinh.net (3) Giáo h?i Ph?t giáo VN (36) Hà Nam TV (1) Hà N?i m?i (3) Hòn ng?c Vi?n ??ng (1) Kênh 14 (1) Khám phá Hu? (1) Ki?n th?c.net (14) Lao ??ng (16) Màn ?nh - San kh?u (5) MetInfo (1) Món ngon VN (1) M?t th? gi?i (2) M?c tím (2) Nam k? l?c t?nh (1) Ng?isao.net (37) Ng??i ??a tin (2) Ng??i Lao ??ng (16) Nhan Dan (5) N?ng nghi?p VN (1) N?ng th?n VN (1) Petrotimes (1) Pháp lu?t TPHCM (54) Pháp lu?t VN (6) Ph?t giáo B?c Liêu (1) Ph? n? Today (2) Ph? n? TPHCM (211) Pleiku Cafe (1) SG Gi?i phóng (2) SG Ti?p th? (88) S? VH-TT-DL B?c Liêu (1) S? VH-TT-DL Bình ??nh (1) S? VH-TT-DL H?i Phòng (1) S?c kh?e ??i s?ng (2) T?p chí Du l?ch VN (1) Thanh niên (598) Th? thao & V?n hóa (5) Th?i báo KTSG (309) Th? vi?n Tin lành (1) Ti?n phong (3) Truy?n hình B?c K?n (1) Truy?n hình Tuyên Quang (1) TTXT Du l?ch B?n Tre (1) TTXT Du l?ch Sóc Tr?ng (16) Tu?i tr? (629) V?n hóa Dan t?c (15) V?n ngh? Ti?n giang (5) VietnamNet (29) VnExpress (523) VOV online (75) VTC News (3) Zing (18) ??c nhi?u trong tu?n. ??a danh Th? D?u M?t Th? D?u M?t ??u tiên là ??a danh vùng, r?i là ??a danh ch? các ??n v? hành chính các c?p: h?t Th? D?u M?t (1869), t?nh Th? D?u M?t (1899), t... Ngh? ?iêu kh?c g? Bình D??ng Ngh? ?iêu kh?c g? là m?t ngh? truy?n th?ng ?? t?n t?i và phát tri?n h?n 200 n?m qua trên vùng ??t Bình D??ng và hi?n v?n ???c các th? h? ngh... Mê m?n m?t H?c L? trong xanh trên bán ??o S?n Trà Bán ??o S?n Trà (TP.?à N?ng) nh? m?t ki?u n? ??y quy?n r? và bí ?n mà k? c? nh?ng ng??i ??a ph??ng sinh s?ng lau n?m c?ng ch?a dám t? tin r?... Ma Thiên L?nh- ?i?m ??n hoang s? Thung l?ng Ma Thiên L?nh kh?ng ph?i là cái tên quá xa l? v?i nhi?u ng??i. Tuy nhiên ?i?m ??n này g?n ?ay càng tr? nên n?i ti?ng sau khi nh?n... Ngày Vu Lan, ghé ch? ?? chay ch? 15.000 ??ng ? Sài Gòn Hàng ch?c hàng quán v?i hàng tr?m món ?n chay ngon mi?ng ch? có giá t? 10.000 ??n 15.000 ??ng m?i ph?n. N?m t?i con h?m 702 H?ng Bàng (... Nét Hu? ? ch? Qu?ng Biên Kh?ng ?n ào náo nhi?t nh? nh?ng cái ch? khác, ch? Qu?ng Biên ???c ng??i ta g?i m?t cách than m?t là ch? Hu?. Tr??c khi, khu ch? Hu? này ch? ... M?t ngày yên bình v?i tha?c Mu N??m trong Khu ba?o t??n thiên nhiên (KBTTN) Ngo?c S?n - Ng?? Lu?ng (huyê?n Tan La?c, Ho?a Bi?nh), Tha?c Mu la? m??t ?iê?m ?ê?n hoang s? man... Liên k?t C?ng ty ??c Nhan Thùy Nhan Productions Blog Ph?m Hoài Nhan ?ang t?i... Blog Hai ?u ?ang t?i... ??ng ky Bài ??ng Atom Bài ??ng T?t c? nh?n xét Atom T?t c? nh?n xét Google+ Followers Followers L?u tr? theo th?i gian ▼ 2016 (858) ▼ tháng tám (88) T??ng B? ?? ??t Ma b?ng g? nu nghi?n l?n nh?t Vi?t... Ngày Vu Lan, ghé ch? ?? chay ch? 15.000 ??ng ? Sài... Ma Thiên L?nh- ?i?m ??n hoang s? ??c ?áo t?c cúng c?a ng??i M?ng Ngh? An B?n Thái c? ? mi?n Tay x? Ngh? Ch? chi?u “am ph?” (Ch? chi?u ??nh Yên) Nét Hu? ? ch? Qu?ng Biên Mê m?n m?t H?c L? trong xanh trên bán ??o S?n Trà Ng?i chùa làng ? Th?a Thiên Hu? ???c x?p h?ng di t... Chùa Gám và s? phát tri?n Ph?t giáo x? Ngh? Tha?c Khe V??n ba ta?ng n???c ?e?p nha?t Qua?ng Ni... K? bí v?n t? c? trên vách ?á gi?a ??i ngàn Tr??ng ... ??n th?m Hòn Ph? T?… nh?ng ngày “kh?ng còn cha” M?t ngày yên bình v?i tha?c Mu Mi?n chê m?ng c?u s? th?m ngon, dai ng?t ?i thuy?n thúng ng?m san h? ? ??o Bé - Ly S?n Món canh chua… vua c?ng thèm L? h?i ?i?n Tr??ng Bà: Nét v?n hóa ??c s?c ?i?n Tr??ng Bà: N?i g?n k?t c?ng ??ng các dan t?c ??c ?áo món nho?c ?ng n?a c?a ng??i Kh? mú M?i l? món ?n t? ch?ng ch?ng B?i ?á t? nhiên tuy?t ??p ? x? Ngh? Ng?i chùa trên “Nóc nhà ??ng D??ng” Ng?i chùa mang ??m d?u ?n t? bu?i d?ng n??c C?a Vi?t chi?u tháng 8 yên bình quá V? s? Hu?nh V?n Có và cú si?t c? kinh hoàng Gi?ng hò hay nh?t m?t th?i Chiêm bái chùa c? ??ng Ph??c, Khánh Hòa V? th?m chùa c? làng Huy?n K? Su?i ?á H?c V?c Làng ngh? bánh kh? xu?t kh?u sang Lào N?c danh bánh m??t ch? Gám C?a Lò: Nh?n nh?p b?n cá lúc bình minh L? k? t?c làm l? '??y tháng' cho trau, bò ? Ngh? A... V? Ngh? An th?m ??n Qu? S?n g?n 1.000 n?m tu?i Tr??t cát ? M?i Né: Tr?i nghi?m khó quên trong ??i... Ph?ng ph?t h?n x?a n?i dinh th? vua Mèo Coco, l?ng m?n h?n quê… 5 ??a ch? ?n v?t ?à N?ng g?n v?i tên các 'bà' C?c chè ??t ngang bát ph? hút khách su?t 40 n?m V? ??t T? th??ng th?c món ngon khó c??ng B?n ??n còn bang khuang ti?c nu?i N??c m?m t? lòng ái qu?c Cá n??ng th??ng th?c t?i ch? ? Thung Nai V? KrongPa ?n bò m?t n?ng n??ng mu?i ki?n lá é Phiên ch? vùng cao ? Cao B?ng ??êm m?a, l?i ru?ng b?t ?ch ??ng Mùa cá h? tr?ng nh?ng làng chài ??t M?i Cà Mau Quán bánh cu?n lau n?m ??t khách t?i H?i Phòng ??ng c?u ngút ngàn nh? tr?i ?u ngay g?n Sài Gòn Ch? cá t??i rói ? Sài Gòn ch? bán vào ban ?êm Nh?ng con ???ng ??t gi?a bi?n Vi?t Nam T?c ??t ?u?c ?i r??c dau lúc n?a ?êm c?a ng??i Thá... Tinh x?o chi?c ph??n may c?a ng??i Thái D?i ngan hà ??p huy?n bí trên b?u tr?i C? ?? Hu? Làng h??ng Th?y Xuan làm du l?ch ?i ch? Gò Bình ??nh c?u may ??u xuan 4 hòn ??o thiên ???ng t?i Phú Qu?c K? l? 5 bàn th? và t?c cúng t? tiên lúc n?a ?êm c?... ??c ?áo làm dao c?o m? cao su t? càng cua xe ? t? Nhà th? ?? “ng?t th?” bên b? bi?n X??ng ?i?n Ch? Th? Bình D??ng - x?a và nay Di ch? Gò - Tà Mau (An Giang) Ch? ?m D??ng (B?c Ninh) – n?i "mua may, bán r?i" “Th? ph?” c?a hàng l?u Gánh bánh mì ?êm d??i chan c?u Tràng Ti?n Bên trong nhà hàng lu?n ?óng c?a ? Sài Gòn Cung ph??t m?o hi?m t?i b?i bi?n hoang s? c?a ?à N... M? xanh trên làng c? Phong Nam M?a mát lành v?i canh chua l?c bình non cá ??ng Hi?n hòa ???ng ra m?i Cà Mau Nét ??c ?áo c?a ng?i nhà sàn ng??i Tày B?o Yên Chi?c vòng b?c gi? linh h?n ??a tr? c?a ng??i Thái... Hi?m nguy ??t ong vò v? ? mi?n Tay x? Ngh? ?n nem Th? ??c, t?m su?i Xuan Tr??ng Bi?n t?u bánh mì n??ng mu?i ?t Nét ??p c?u Dùng Cá b?ng su?i mi?n Tay Ngh? An, món th?m ngon khó c... B?c tranh sinh ??ng c?a r?ng b?n ngo?i ? Thành Vin... L?c b??c mê say t?i thung l?ng Kho M??ng B?t Bích Chi - y t??ng t? kháng chi?n Au Pagolac - Bò 7 món: Món ?n t? th?i kh?n hoang N?a ?êm l?i su?i b?t khé Ba món g?i nên th? ? Ly S?n Quán ?c chiên h?n 10 n?m ? thành ph? ??ng H?i Ng?i làng ba t?ng n?m sau trong lòng ??t 22 m Tòa lau ?ài mang phong cách Taj Mahal gi?a Sài Gòn... S? s?ng n?y m?m t? nh?ng h?c ?á Hà Giang ? tháng b?y (133) ? tháng sáu (113) ? tháng n?m (140) ? tháng t? (102) ? tháng ba (102) ? tháng hai (102) ? tháng m?t (78) ? 2015 (1000) ? tháng m??i hai (102) ? tháng m??i m?t (100) ? tháng m??i (100) ? tháng chín (80) ? tháng tám (80) ? tháng b?y (91) ? tháng sáu (100) ? tháng n?m (70) ? tháng t? (85) ? tháng ba (72) ? tháng hai (60) ? tháng m?t (60) ? 2014 (744) ? tháng m??i hai (83) ? tháng m??i m?t (70) ? tháng m??i (70) ? tháng chín (46) ? tháng tám (74) ? tháng b?y (66) ? tháng sáu (66) ? tháng n?m (43) ? tháng t? (37) ? tháng ba (70) ? tháng hai (69) ? tháng m?t (50) ? 2013 (1481) ? tháng m??i hai (83) ? tháng m??i m?t (74) ? tháng m??i (94) ? tháng chín (91) ? tháng tám (89) ? tháng b?y (86) ? tháng sáu (80) ? tháng n?m (36) ? tháng t? (88) ? tháng ba (133) ? tháng hai (232) ? tháng m?t (395) ? 2012 (155) ? tháng m??i m?t (1) ? tháng m??i (31) ? tháng chín (3) ? tháng tám (55) ? tháng b?y (32) ? tháng sáu (1) ? tháng n?m (2) ? tháng t? (12) ? tháng ba (5) ? tháng hai (9) ? tháng m?t (4) ? 2011 (87) ? tháng m??i hai (13) ? tháng m??i m?t (9) ? tháng m??i (4) ? tháng chín (12) ? tháng tám (3) ? tháng b?y (8) ? tháng sáu (13) ? tháng n?m (2) ? tháng t? (10) ? tháng ba (7) ? tháng hai (3) ? tháng m?t (3) ? 2010 (46) ? tháng m??i hai (4) ? tháng m??i m?t (12) ? tháng m??i (11) ? tháng chín (4) ? tháng b?y (15) Qua l?i ng??c xu?i Feedjit Live Blog Stats Nh? to tam s? Tho?t tiên, t?i mu?n dùng trang này ?? ghi l?i nh?ng c?m nh?n c?a mình khi ?i qua các mi?n ??t n??c. Th? r?i, ??c bài vi?t c?a b?n bè trên blog, trên báo... t?i c?m th?y ??t n??c thì bao la, c?m nh?n c?a m?i ng??i thì v? b?. Vì th? t?i ch?n n?i ?ay làm n?i góp nh?t nh?ng th?ng tin v? ??t n??c - con ng??i Vi?t Nam. Có bài vi?t c?a t?i, c?a b?n, c?a t?t c? m?i ng??i. T?t c? các bài vi?t ??u ???c ghi l?i ??y ?? tên tác gi?, ngu?n ??ng, ???ng link ?? ng??i ??c d? dàng tham kh?o l?i bài g?c. T?i c?ng chú thích thêm ngày ??ng bài n?i ngu?n ??ng, ?? các b?n n?m ???c th?i gian tính c?a n?i dung trong bài. Trang này ???c t?o ra b?i ni?m yêu thích. R?t mong ???c s? chia s? c?a các b?n. Han h?nh ???c làm quen v?i các b?n. Xin liên h? theo mail: hoainhan@vncgarden.com. Follow by Email Copyright Ph?m Hoài Nhan. M?u Picture Window. Hình ?nh m?u c?a konradlew. Cung c?p b?i Blogger.

amazingvietnam.vn Whois

Domain Name: AMAZINGVIETNAM.VN